Få fod på organisationen

Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Om Nationalpark Mols Bjerge

Fonden har til formål at etablere og udvikle Nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved lov ved oprettelsen af Nationalparken.

Nationalparkfonden skal sikre information om Nationalparken og at inddrage befolkningen i beslutninger om udvikling og drift af Nationalparken.

Der arbejdes efter seksårige nationalparkplaner. Den nuværende er Nationalparkplan 2024-2030 for Nationalpark Mols Bjerge.

Læs mere om nationalparkplanen 2024-30 her ->

Fonden modtager en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove, som kan suppleres af arv, gaver og tilskud. Fonden ejer ingen jord i nationalparken, men udfører i samarbejde med lodsejere projekter på arealet.

Bestyrelsen

Nationalpark Mols Bjerge ledes af en bredt sammensat bestyrelse, hvis medlemmer er udpeget af miljøministeren for en 4-årig periode. Bestyrelsen har ansvaret for at udvikle nationalparken.

Nationalparkråd

Til at rådgive sig har bestyrelsen nedsat et nationalparkråd for en tilsvarende 4-årig periode. Rådet rådgiver bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet medvirker også til, at udviklingen af nationalparken sker med bred lokal forankring.

Nationalparkens faglige udvalg

Bestyrelsen nedsætter et fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv. Hvert fagudvalg består af medlemmer af bestyrelse og råd, der har særlig viden eller interesse inden for fagområdet.

Sekretariat

Den daglige drift varetages af sekretariatets medarbejdere. Sekretariatets hovedopgave er at bidrage til at udarbejde og gennemføre nationalparkplanen. Du finder nationalparksekretariatet ved Kalø Slotsruin i Strandhuset. 

Kontakt sekretariatet