Aktuelle udbud

TITEL: Udbud af græsningsaftale på 90 ha naturplejegræsning ved Basballe

Nationalpark Mols Bjerge udbyder græsningsaftale på samlet 90 ha naturarealer, "Basballe-trekanten", ved Basballe (Mols Bjerge, 8400 Ebeltoft).

Udbud af græsningsaftale på "Basballe-trekanten – med tilhørende skov" med tilbudsfrist tirsdag 27. august 2019, kl. 12.00.

SE BILAG I HØJRE SPALTE

 

1. Beskrivelse af græsningsaftale:

Foruden nedenstående fremhævede vilkår, henvises til vedhæftede udkast til kontrakt.

 • Udbuddet omfatter et sammenhængende græsningsareal indhegnet i én fold på ca. 90 hektar. Græsningsarealerne består overvejende af overdrev/hede, hvoraf en stor del §3-beskyttet med flere spredte delområder med små plantager og selvgroede løvskov og krat samt urte- og græsrige mosearealer. Der kan derfor ikke påregnes normal afgræsning på hele arealet. I fredsskovområderne er der opnået tilladelse til ekstensiv skovgræsning.
 • Arealet skal drives som ekstensiv helårsgræsning med kreaturer af mindre og hårdfør race. Om muligt foretrækkes dyreholder, der kan levere græsning med både kvæg og heste (islandske eller hårdfør ponyrace).
 • Arealet er godkendt til fast lavt græsningstryk og nedsat til 0,3 StorKreatur (SK)/ha med udgangspunkt i helårsgræsning. Der skal leveres minimum 29 Storkreaturer der som udgangspunkt skal gå på arealet hele året.
 • Arealerne har fire forskellige lodsejere, hvorfra Nationalpark Mols Bjerge har forpagtet arealerne 2018-22, med mulighed for forlængelse og udbyder i dette udbud en græsningsaftale for de sidste 3 år af den nuværende aftale.
 • Udlejer kan kræve at græsningstrykket ændret/tilpasses, efter nærmere aftale.
 • Hele arealet er Natura2000-område og samtidig underlagt en landskabsfredning (Mols Bjerge Nord-fredningen) samt delvist beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.
 • Der er flere steder, både i medfør af Mols Bjerge-fredningen og frivilligt, etableret adgang for offentligheden via klaplåger, primært for gående. Dyreholder modtager diverse ikon-skilte, med dyreholders mobilnummer og dyreart(er) og skal derfra sørge for denne skiltning ved alle klaplåger.
 • Der findes vanding fra et frostfrit kildevæld (naturligt vand), og udlejer sikrer vanding fra yderligere to frostsikre drikkekar med bold.
 • Det naturlige terræn og skovbevoksningerne vurderes egnede til at efterleve lovens krav til helårsgræsning.
 • Der må som udgangspunkt IKKE tilskudsfodres på arealet, - se kontrakten.
 • Græsningslejer, der kun har kvæg, skal være indstillet på, at der kan inddrages heste i plejen (ejerskabet til heste udestår).
 • Der er etableret ny 3-trådet hegning på robiniepæle i 2018 med ny spændingsgiver og en flytbar fangefold. Der er etableret led 5 steder rundt langs den ca. 8 km lange hegnslinje.
 • Udlejer forestår 1. slåning i hegnslinjen (juni-juli). Hvis der er behov for yderligere slåning, således der sikres tilstrækkelig spænding på hegnet, forestås dette af græsningslejer. Hegnet skal konstant være strømførende med min. 2500 V. Spændingsgiver (hegnsapparat) er monteret i maskinhus hos nabo, da der ikke er bygninger knyttet til arealet.
 • Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke sættes ud på arealet.
 • I kontraktperioden kan græsningslejer og udlejer opsige kontrakterne med 3 måneders varsel til ophør den 31. december i det pågældende kalenderår.
 • Kontrakten løber i 3 år. Med mulighed for forlængelse.
 • Dyreholder er ansvarlig – også økonomisk - for at overholde kontrolkravet i kontrolperioden.
 • Opmærksomheden henledes på, at både nationalparkens og lodsejernes arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold.
 • Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes på arealerne.
 • Ejer og ejers repræsentanter må til enhver tid færdes på arealerne, normalt kun til fods, for at tilse arealerne, bekæmpe invasive arter eller undersøge biodiversiteten.
 • For yderligere information om arealerne henvises til vedlagte udkast til græsningsaftale samt kortet, bilag 1.

 

2. Afgivelse af tilbud

Nationalparken ønsker tilbud på afgræsning af ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontrakten, bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, bilag 3.

Den pris, der angives på tilbudsblanketten er prisen årligt samlet for DKK ekskl. moms for det udbudte areal på 90 ha.

Der kan afgives tilbud på, hvor meget Tilbudsgiver vil betale Nationalpark Mols Bjerge eller omvendt, hvor meget Nationalpark Mols Bjerge skal betale Tilbudsgiver.

Hvis Tilbudsgiver ønsker at Nationalpark Mols Bjerge skal betale Tilbudsgiver, skriver Tilbudsgiver ”÷” (minus) foran beløbet.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Nationalpark Mols Bjerge, Grenåvej 12, Kalø, 8410 Rønde, eller til Obfuscated Email.

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på græsning af Basballe-trekanten".

 

3. Besigtigelse

Området kan frit besigtiges, da det er åbent for offentlig adgang efter Naturbeskyttelseslovens regler. Desuden går der veje rundt om området/hegnslinjen.

 

4. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget hos Nationalpark Mols Bjerge på ovennævnte mail- eller postadresse: tirsdag 27. august 2019, kl. 12.00.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Nationalpark Mols Bjerge accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

5. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Nationalpark Mols Bjerge ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Nationalpark Mols Bjerge er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Nationalpark Mols Bjerge afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Nationalpark Mols Bjerge er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Nationalpark Mols Bjerge eller en af lodsejerne (Den Danske Naturfond & Naturstyrelsen).

 6. Vurdering af tilbud

Nationalpark Mols Bjerge vælger som udgangspunkt at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud. Nationalpark Mols Bjerge forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

 

7. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om græsningen på baggrund af kontrakt jf. bilag 2.

 

8. Annullation

Nationalpark Mols Bjerge forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor.

 

9. Tidsplan

5-7-2019

Offentliggørelse af udbudsmateriale

27-8-2019, kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 36

Forventet ordretildeling.

Uge 37

Forventet kontraktindgåelse.

01-05-2020

Kontrakten træder i kraft

 

10. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

DATO

5-7-2019


AFTALEN UDBYDES AF

Nationalpark Mols Bjerge

v/ biolog Jens Reddersen

Grenåvej 12, Kalø, 8410 Rønde

 

KONTAKTPERSON

Kontaktperson ift. praktiske spørgsmål:

Natur- og landbrugskonsulent Lars Gleerup

Obfuscated Email, tlf. 61 73 46 78

 

BILAGSLISTE

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og love erklæring

Bilag 5: Udbudsannoncen i PDF