Har du et forslag til et nationalparkprojekt?

Bestyrelsen for nationalparken har i 2016 afsat midler til at styrke naturindholdet i nationalparkens skove og lysåbne naturområder.

Du kan være med til at realisere nationalparkens projekter på naturområdet, hvis...

  • du som ejer af en større løvskov inden for nationalparken går med tanker om at forbedre skovens biologiske mangfoldighed ved at øge mængden af dødt ved i skoven
  • du som lodsejer af et lysåbent naturareal, der henligger som hede- eller overdrevnatur, går med tanker om at forbedre levevilkårene for sjældne planter og dyr på arealet

I så fald vil vi rigtig gerne fra dig.

Send en mail til biolog Jens Reddersen på .

Andre ideer til projekter

Hvis du på andre områder har ideer og forslag til projekter, som falder inden for Nationalparkens formål, vil vi også gerne høre fra dig.

Du kan i så fald indsende dit forslag til os på .

Hvis der er tale om et projekt, som vedrører aktiviteter på privat ejendom, skal du enten være lodsejer eller have en samtykkeerklæring fra lodsejeren.

Hvis vi modtager dit forslag inden 15. september, er der mulighed for, at bestyrelsen træffer beslutning om at indarbejde det i Nationalparkens budget for 2017.

 undefined

 

Nationalparkens opgaver

Borgere, foreningsliv, virksomheder og institutioner kan være med i udviklingen og driften af nationalparken.

Det er dog vigtigt, at arbejdet altid sker i overensstemmelse med nationalparkens formål:

  • at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber
  • at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab
  • at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer
  • at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur¬oplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer
  • at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
  • at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne