Kommercielle naturoplevelser og outdoor

En virksomhedsklynge samarbejder i dag om udfordringer og fælles initiaver. Med projektet er der desuden skabt en bookingportal til salg af lokale natur- og outdooroplevelser

 

Er du interesseret i at vide mere, så læs her:

Om kommercielle naturoplevelser og outdoor

Oplev med de certificerede partnere

Baggrund

Formål

Redskaberne

Kommercielle naturoplevelser og outdoor - Step by step

 

Om kommercielle naturoplevelser og outdoor

For en nationalpark er det naturligt at arbejde med oplevelser i naturen og dermed med udvikling af erhvervet, der arbejder med kommercielle naturoplevelser og outdoor. For Nationalparken er det nemlig vigtigt, at der er udeoplevelser af høj kvalitet for besøgende i Nationalparken. Da ddestinationen netop har en nationalpark, bør kommercielle naturoplevelser og outdoor være en integreret del af den samlede destinationsudvikling. Det tæt samarbejde med erhvervet vil desuden bidrage til en fælles forståelse for hensyntagen til naturen og den lokale befolkdning. 

Oplev de certificerede partnere

Rundt om i og omkring Nationalparken finder du virksomheder, der er certificerede partnere med Nationalparken, herunder virksomheder der arbejder med kommercielle naturoplevelser og outdoor. 

Du kan  købe en naturoplevelse på nationalparkbooking.dk eller ved at booke en guide til en tur i Nationalparken  

Baggrund

Der er ofte mange og mindre virksomheder, der arbejder med kommercielle naturoplevelser og outdoor. Det er et erhverv med ildsjæle, hvis kunder er meget forskellige i deres efterspørgsel. Hertil kommer, at aktiviteterne foregår på arealer, der tilhører private eller offentlige lodsejere. Derfor kræver det en målrettet indsats at få det hele til at gå op i en højere helhed. 

Formål

Nationalparker er et internationalt fænomen. Rigtig mange mennesker associerer nationalparker med oplevelser af høj kvalitet. Det er dog de lokale virksomheder, der i deres daglige møde med gæster i området er nøglen til øget synlighed af Nationalparken og kvalitet i værtsskabet.Outdoor-turismen afhænger af en bæredygtig benyttelse af naturarealer, en stærk rekreativ infrastruktur, markedsrelevant overnatningskapacitet, et varieret sortiment af kommercielle oplevelser og en koordineret markedsføring.Outdoor-turismens største potentialer ligger i at styrke variationen og tilgængeligheden af oplevelser med høj kvalitet og i særlig grad udvikle turismeprodukter/-infrastruktur i de områder, hvor gæsterne i forvejen opholder sig.

Samarbejdet i netværket skal derfor sikre en positiv udvikling på grundlag af den synergi, der skabes i det forpligtende fællesskab mellem lokale virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark.

Potentialet inden for kommercielle naturoplevelser og outdoor er stort og endnu ikke forløst i Danmark. Der er dog en spirende produkt- og konceptudvikling på en række destinationer, så gæster i dag kan komme på guidede cykel- og gåture, mountainbike, sankning af urter og østers, fuglekiggeri og ridning – til kano, kajak, surfing og Stand Up Paddle (SUP), lystfiskeri, strandaktiviteter og meget andet.

Samtidig kan en prioriteret indsats i særligt udvalgte områder bidrage til, at andre arealer udlægges til mere vild natur. Outdoor-turisme rummer et potentiale for udvikling af nye sæsoner, som dermed kan sprede gæstetrykket på vores destinationer, sikre lokal opbakning til turismen samt skabe grundlag for mere helårsforretning. Denne handleplan har således til formål at fremme en fælles bæredygtig retning – i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand – for udvikling af outdoor-turismen. Ved at benytte de særlige kvaliteter vores landskab besidder er der mulighed for at udbyde mangfoldige naturoplevelser - dog med øje for, at benyttelse og beskyttelse hele tiden går hånd i hånd. Handleplanen kommer med fem centrale anbefalinger, der kan skubbe outdoor-turismen til det næste niveau. Forude ligger stadig et langt sejt træk, hvis potentialerne for outdoor-turisme skal indfries. Ved at trække på hinandens erfaringer og viden kommer vi længst!Bestyrelsen for Nationalparken havde længe haft tanker om en certificeringsordning i forbindelse med, at lokale virksomheder skulle kunne godkendes til at anvende nationalparkens logo i deres markedsføring. 

 

 Derfor er det helt grundlæggende, at udviklingen er bæredygtig. Anbefalingerne til udvikling af outdoor-turisme i handleplanen bygger derfor på bæredygtighedsprincipper i såvel en miljø-/ressourcemæssig forstand som økonomisk og socialt. Grundlæggende bygger handleplanen på en række bæredygtighedsprincipper ud fra følgende hensyn: • Koncentreret udvikling: Ved at prioritere arealer til outdoor-turisme, dér hvor turisterne allerede opholder sig, kan vi i højere grad flytte gæsterne fra bilen og ud i naturen – til fods, på cykel eller noget helt tredje – under deres ferie. Samtidigt kan en prioriteret tilgang til anvendelse af særlige arealer til kommercielle turismeformål bidrage til at friholde andre, typisk mere sårbare, områder. • Planlægning og tilgængelighed: Ved at skabe stier og ruter af høj kvalitet, der hensigtsmæssigt leder folk gennem landskabet, samt opbygge en styrket formidling og synlighed, sikrer vi anvendeligheden og fjerner dermed incitament for, at brugerne skaber egne spor og stier. Dermed mindskes risikoen for uhensigtsmæssig påvirkning af flora og fauna i områder med outdoor-aktivitet. • Offentlig-privat samarbejde: Forankring og ejerskab på tværs af private og offentlige aktører er med til at skabe en fælles retning, der giver holdbare løsninger nu og i fremtiden. Investeringer i naturen skal tage udgangspunkt i markedspotentialet og ske i tæt samarbejde mellem lodsejer, erhverv og myndigheder. Derved skabes et langsigtet økonomisk grundlag, der kan sikre en bæredygtig drift og vedligehold af arealerne – til gavn for såvel lodsejer, oplevelsesudbyder og turister. • Nye sæsoner: Udnyttelse af outdoor-turismens store potentiale for at skabe aktiviteter på alle tidspunkter af året skal være med til at opdyrke nye sæsoner og dermed bidrage til større spredning af gæstetryk. Derved kan der skabes bedre grobund for flere helårsåbne forretninger i turismeområderne og deraf øget jobskabelse, bosætning og et levende lokalsamfund. • Naturoplevelser skaber omtanke: Stærke oplevelser i naturen kan bidrage til større bevidsthed om naturen og miljøet – også når gæsterne er kommet hjem til en travl hverdag. Oplevelserne skal derfor tilgængeliggøres og formidles, så de ikke blot er for ”nørderne”, men derimod er attraktive for den store bredde af kyst- og naturturister under deres ferie i et feriehus eller på campingpladsen.

 

Redskaberne

Nationalparkens Servicenetværk består af dedikerede virksomheder, deres ledere og ansatte, der arbejder sammen om at være landets bedste til værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling.

Rigtig mange mennesker besøger Nationalpark Mols Bjerge. Her møder de repræsentanter fra områdets virksomheder – f.eks. overnatningssteder, spisesteder, butikker eller museer. På den måde bliver virksomhederne, deres ledere og personale en slags værter for området – og gode værter kan løfte enhver gæsteoplevelse til noget helt særligt.

For at være spids på opgaven har alle partnere deltaget i Nationalparkens Serviceuddannelse, der er et forløb over tre dage. Her har de fået et særligt indgående kendskab til landskab, natur og kulturhistorie, hinanden og Nationalparken samt arbejdet med værtsskab og storytelling.

Nationalparkens Servicenetværk er et forpligtende fællesskab med høje ambitioner. Derfor er der krav om aktiv deltagelse. Målt over et år skal en partner således have deltaget i netværksaktiviteter. Baggrunden herfor er, at arbejdet i netværket er til fælles bedste og beror på den grundlæggende antagelse, at når man høster, giver man også tilbage til fællesskabet. Samtidig stilles der store økonomiske og personalemæssige ressourcer til rådighed for netværket.

Der er ca. to årlige møder i Nationalparkens Servicenetværk. På møderne er der fokus på kompetenceudvikling, udveksling af viden og ideer, udvikling af nye tiltag, undervisning med interne og eksterne undervisere, workshops, inspirationsoplæg, lokalkendskab og stolthed – og ikke mindst netværk. Alle møder foregår hos partnere, der således får mulighed for at vise deres virksomhed frem. Herudover er der virksomhedsbesøg hos de partnere, der gerne vil, men ikke har plads til større møder.

Centralt er fællesskabet – virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark er sammen om læring, udvikling, identifikation af nye behov og ideudvikling. 

Nye tanker, ideer og udfordringer kan danne grundlag for, at et emne tages op på et af de årlige møder. Netværket kan imidlertid også nedsætte en ad hoc-gruppe, der arbejder med at løse identificerede opgaver, eller mødes i grupper af virksomheder til mere uformelle kaffemøder for at drøfte udfordringer, nye ideer eller konkrete projekter. Det giver et meget konkret input fra partnerne til Nationalparken.

BiodiverCity - Step by step

Nationalparkens Serviceuddannelse blev udviklet i år 2013 med det første hold på knap tyve lokale virksomheder, der deltog i et længere forløb med kompetenceudvikling med fokus på viden om nationalparker generelt og Nationalpark Mols Bjerge i særdeleshed, natursyn, værtsskab, storytelling, markedsføring, mersalg på stedbundne ressourcer m.v.

Deltagerne fik bedre kendskab til Nationalparken, der omvendt lærte virksomhederne og deres behov bedre at kende – og det førte til etableringen af Nationalparkens Servicenetværk i 2015.

Fem år senere konkluderer Epinion i en undersøgelse (2020) om netværket, at det har vokset sig til et stærkt erhvervsnetværk, og at deltagerne vurderer, at det betyder noget, at der er et organ, der løfter opgaven med at samle områdets aktører, og netværket er blevet en størrelse, man henviser til i hele lokalområdet. Der er skabt et fælles fundament, hvor deltagerne oplever fortsat at være på vej, og hvor Nationalparken på den helt rigtige måde understøtter synergi og støtter op om en udvikling frem for at diktere en retning. Om Serviceuddannelsen konkluderer Epinion, at netværket beskriver den i meget positive vendinger. Flere erkender at være blevet positivt overrasket over den kvalitet og viden, man har fået, og især hvordan de efterfølgende oplever at have kunnet bruge den viden i deres daglige arbejde, herunder med at servicere gæster i området.

i 2022 er der uddannet ni hold virksomheder - og netværket har forlængst passeret hundrede virksomheder.

Kristian Herget

Title: Projektleder
Telefon: 3052 3253

Projektpartnere

De certificerede partnere er turismevirksomheder, men også andre typer virksomheder, der gerne vil arbejde målrettet med turisme. Alle har de frontpersonale, der møder Nationalparkens gæster. 

Her finder du de certiticerede partnere i projektet

Det er Nationalparken, der driver både uddannelse og netværk i samarbejde med VisitAarhus.