Kommercielle naturoplevelser og outdoor

Med projektet er der skabt en bookingportal og et samarbejde om udvikling af kvalitetstilbud til Nationalparkens beboere, gæster og turister

 

Er du interesseret i at vide mere, så læs her:

Om Nationalparkens Servicenetværk

Oplev de certificerede partnere

Baggrund

Formål

Redskaberne

Nationalparkens Servicenetværk - Step by step

 

Om Nationalparkens Servicenetværk 

Nationalparkens Servicenetværk består af dedikerede virksomheder, deres ledere og ansatte, der arbejder sammen om at være landets bedste til værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling.

Rigtig mange mennesker besøger Nationalpark Mols Bjerge. Her møder de repræsentanter fra områdets virksomheder – f.eks. overnatningssteder, spisesteder, butikker eller museer. På den måde bliver virksomhederne, deres ledere og personale en slags værter for området – og gode værter kan løfte enhver gæsteoplevelse til noget helt særligt.

For at være spids på opgaven har alle partnere deltaget i Nationalparkens Serviceuddannelse, der er et forløb over tre dage. Her har de fået et særligt indgående kendskab til landskab, natur og kulturhistorie, hinanden og Nationalparken samt arbejdet med værtsskab og storytelling.Projektet havde blandt andet fokus på for første gang i Danmark at udvikle en strategisk-fysisk udviklingspian for et naturområde, her Mols Bjerge. Rådgivningsvirksomheden Niras blev valgt til at løse opgaven i samarbejde med DKNT og de lokale partnere. Sekretariatet har arbejdet intensivt med projektet i hele projektperioden ved dels at deltage i en arbejdsgruppe, der har været helt inde i maskinrummet, dels Side 4 Bestyrelsesmøde NATIONALPARK MOLS BJERGE Tirsdag den 16. august 2022 fra kl. 16.30 Mødet holdes på Maitfabrikken, Maltvej 4-12, 8400 Ebeltoft som medlem af en styregruppe med Dansk- Kyst og Naturturisme, Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen Kronjylland. Baggrunden for arbejdet er, at der i hele landet er sket en bevægelse hen imod mere friluftsliv og flere mennesker, der gerne vil have naturoplevelser, og at der er brug for at afbalancere benyttelse og beskyttelse, så det går hånd i hånd. Udviklingen giver udfordringer, men er også nødvendig for at give danskerne gode forudsætninger for gerne at ville passe på naturen. Som det første sted i landet har vi nu en strategisk-fysisk plan for et naturområde, hvor vi tænker fremtidsorienteret for at sikre bjergenes natur og landskab samt gode forhold for både lokale beboere og gæster. Det ligger godt i tråd med nationalparkens strategiske mål om at arbejde for en mere ansvarlig turisme. Planen er blevet til gennem tre faser: Først kortlægning og strategisk analyse, herunder med faglig kortlægning, digital brugerinddragelse og indledende lodsejerdialog. Dernæst vision, strategi og målsætninger med to velbesøgte, åbne workshops i lokalområdet. Endelig en planlægningsfase, hvor alle tråde er samlet i rapporten “Bjergene længe leve”. Den færdige plan lægger vægt på etablering af et system af gateways og ankomstpunkter som greb til at sikre en god tilgængelighed og samtidig spredning af trafikken. Princippet bygger på, at bjergene ikke skal opleves i bil, men til fods eller på cykel. Planen introducerer således tre gateways, Øvre Strandkær, Agri og Fuglsø Vig, og seks ankomstpunkter, Trehøje, Femmøller, Porskær Stenhus, Bogens Strand og Kongsgårde. I planen har Niras givet et bud på skitseforslag til de to gateways: Agri (estimeret anlægssum 9.600.000 kr.) og Fuglsø Vig (estimeret anlægssum 4.650.000 kr). Der er ikke i øvrigt økonomiske beregninger for gennemførelse af planen. I arbejdsgruppen for den kommende naturnationalpark har de to medlemmer, Jens Søgaard og Birgitte Lamp, fremført, at planen bør indgå i arbejdet med etablering af naturnationalparken, at det er en styrke at få biltrafikken ud af Mols Bjerges kerneområde, at planen med fordel kan følges op med et fælles projekt om wayfinding/skilte, samt at en start på arbejdet kunne være at starte mod øst med gateway Agri og ankomstpunkt Porskær Stenhus. Syddjurs Kommunes udvalg for Natur, Teknik og Miljø samt Erhverv og Plan har fået forelagt planen og har i den forbindelse anmodet Nationalpark Mols Bjerge om bemærkninger til planen forinden yderligere politisk behandling. Projektieder Kirsten Krogh Hansen, Dansk Kyst- og Naturturisme, og senior consultant Mette Lerche Sørensen, Niras, vil på mødet give en introduktion til den Strategisk-Fysiske Udviklingsplan.

 

Oplev de certificerede partnere

Rundt om i og omkring Nationalparken finder du virksomheder, der er certificerede partnere med Nationalparken. 

Du kan kigge efter partnerskilte i receptionen eller klæbemærker på døre og vinduer med partnerlogoer. Nogle af virksomhederne har en stor korttavle hængende ude eller inde, også med et partnerlogo, eller de flager med nationalparkflaget. 

Du kan også møde nogle af disse partnere ved at købe en naturoplevelse på nationalparkbooking.dk eller ved at booke en guide til en tur i Nationalparken  

Find projektets partnere her

Baggrund

Bestyrelsen for Nationalparken havde længe haft tanker om en certificeringsordning i forbindelse med, at lokale virksomheder skulle kunne godkendes til at anvende nationalparkens logo i deres markedsføring. Da Destination Djursland, i dag VisitAarhus, henvendte sig til Nationalparken om EU-projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme, så bestyrelsen heri en mulighed for at gennemføre et pilotprojekt og udvikle et skræddersyet uddannelsesforløb.

I forløbet deltog knap tyve lokale virksomheder i kompetenceudvikling med fokus på viden om nationalparker generelt og Nationalpark Mols Bjerge i særdeleshed, natursyn, værtsskab, storytelling, markedsføring, mersalg på stedbundne ressourcer m.v. Deltagerne fik bedre kendskab til Nationalparken, der omvendt lærte virksomhederne og deres behov bedre at kende.

Det var en stor succes, der viste et stort potentiale for samarbejde – og alle virksomhederne og Nationalparken var enige om at fortsætte samarbejdet i et forpligtende netværk. 

Formål

Nationalparker er et internationalt fænomen. Rigtig mange mennesker associerer nationalparker med oplevelser af høj kvalitet – og det kan føre til øget salg, præference og opmærksomhed.

Det er dog de lokale virksomheder, der i deres daglige møde med gæster i området er nøglen til øget synlighed af Nationalparken og kvalitet i værtsskabet.

Samarbejdet i netværket skal derfor sikre en positiv udvikling på grundlag af den synergi, der skabes i det forpligtende fællesskab mellem lokale virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark.

VISION Nationalpark Mols Bjerge tilbyder – som et stort feriemål inden for kystog naturturisme i Østjylland – autentiske kvalitetsoplevelser for sine gæster

MISSION Vi skal have landets bedste værtsskab med Nationalpark Mols Bjerge som samlende rammefortælling

VÆRDIER Vi skal være gæstfri, engagerende og tilbyde oplevelser i særklasse samt skabe det gode værtsskab via viden, engagement og lokal stolthed

Redskaberne

Nationalparkens Servicenetværk er et forpligtende fællesskab med høje ambitioner. Derfor er der krav om aktiv deltagelse. Målt over et år skal en partner således have deltaget i netværksaktiviteter. Baggrunden herfor er, at arbejdet i netværket er til fælles bedste og beror på den grundlæggende antagelse, at når man høster, giver man også tilbage til fællesskabet. Samtidig stilles der store økonomiske og personalemæssige ressourcer til rådighed for netværket.

Der er ca. to årlige møder i Nationalparkens Servicenetværk. På møderne er der fokus på kompetenceudvikling, udveksling af viden og ideer, udvikling af nye tiltag, undervisning med interne og eksterne undervisere, workshops, inspirationsoplæg, lokalkendskab og stolthed – og ikke mindst netværk. Alle møder foregår hos partnere, der således får mulighed for at vise deres virksomhed frem. Herudover er der virksomhedsbesøg hos de partnere, der gerne vil, men ikke har plads til større møder.

Centralt er fællesskabet – virksomheder, VisitAarhus og Nationalpark er sammen om læring, udvikling, identifikation af nye behov og ideudvikling. 

Nye tanker, ideer og udfordringer kan danne grundlag for, at et emne tages op på et af de årlige møder. Netværket kan imidlertid også nedsætte en ad hoc-gruppe, der arbejder med at løse identificerede opgaver, eller mødes i grupper af virksomheder til mere uformelle kaffemøder for at drøfte udfordringer, nye ideer eller konkrete projekter. Det giver et meget konkret input fra partnerne til Nationalparken.

BiodiverCity - Step by step

Nationalparkens Serviceuddannelse blev udviklet i år 2013 med det første hold på knap tyve lokale virksomheder, der deltog i et længere forløb med kompetenceudvikling med fokus på viden om nationalparker generelt og Nationalpark Mols Bjerge i særdeleshed, natursyn, værtsskab, storytelling, markedsføring, mersalg på stedbundne ressourcer m.v.

Deltagerne fik bedre kendskab til Nationalparken, der omvendt lærte virksomhederne og deres behov bedre at kende – og det førte til etableringen af Nationalparkens Servicenetværk i 2015.

Fem år senere konkluderer Epinion i en undersøgelse (2020) om netværket, at det har vokset sig til et stærkt erhvervsnetværk, og at deltagerne vurderer, at det betyder noget, at der er et organ, der løfter opgaven med at samle områdets aktører, og netværket er blevet en størrelse, man henviser til i hele lokalområdet. Der er skabt et fælles fundament, hvor deltagerne oplever fortsat at være på vej, og hvor Nationalparken på den helt rigtige måde understøtter synergi og støtter op om en udvikling frem for at diktere en retning. Om Serviceuddannelsen konkluderer Epinion, at netværket beskriver den i meget positive vendinger. Flere erkender at være blevet positivt overrasket over den kvalitet og viden, man har fået, og især hvordan de efterfølgende oplever at have kunnet bruge den viden i deres daglige arbejde, herunder med at servicere gæster i området.

i 2022 er der uddannet ni hold virksomheder - og netværket har forlængst passeret hundrede virksomheder.

Kristian Herget

Title: Projektleder
Telefon: 3052 3253

Projektpartnere

De certificerede partnere er turismevirksomheder, men også andre typer virksomheder, der gerne vil arbejde målrettet med turisme. Alle har de frontpersonale, der møder Nationalparkens gæster. 

Her finder du de certiticerede partnere i projektet

Det er Nationalparken, der driver både uddannelse og netværk i samarbejde med VisitAarhus.