Nationalparkplan 2024-30

Grundlaget for arbejdet i Nationalpark Mols Bjerge er en seksårig nationalparkplan med konkrete mål og handlinger for, hvordan nationalparkfonden vil udvikle parken

Klagevejledning

I henhold til nationalparklovens § 29 kan nationalparkfondens vedtagelse af nationalparkplanen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 2, jf. § 48, stk. 4, kan nationalparkbestyrelsens afgørelse vedrørende miljøvurdering af planen ligeledes påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen samt

  1. offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen,
  2. lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalparkens udvikling og drift, og
  3. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter planens offentliggørelse, dvs. inden 15. februar 2024.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for nationalparken via klageportalen.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til nationalparken. Hvis nationalparken fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Nationalparkplanens tilblivelse