Rammer og lovgivning

Nationalpark Mols Bjerge er en statslig fond uden myndighed, som modtager et årligt tilskud fra Finansloven til fondens arbejde. Fondens arbejde skal leve op til og realisere Lov om nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Vores opgave

Nationalparkfondens formål er at udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge i 2009.

Under hensynstagen til disse er det Nationalparkfond Mols Bjerges mission, at:

  • bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber,

  • bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab,

  • bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,

  • styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer,

  • styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og

  • støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Nationalparkens målsætninger

Bekendtgørelsen fastlægger også grænser og målsætninger for nationalparken, som udgør retningslinjer for bestyrelsens arbejde, herunder for arbejdet med nationalparkplan og indsatser til at gennemføre planen. Målsætningerne ligger i det store hele i forlængelse af formålene.

De følgende 14 overordnede målsætninger skal lægges til grund for nationalparkfondens arbejde med udviklingen:

1) De væsentligste naturtyper som lavvandede havområder, strandenge, strande og kystskrænter, overdrev, løv- og fyrreskove skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstofberigelse, invasive arter m.v. og udvikles til at blive bæredygtige og dynamiske økosystemer med naturlig vandbalance m.v.

2) Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder, herunder især overgange mellem kyst-, overdrevs- og skovarealer.

3) Der skal udlægges sammenhængende skovområder, hvor plantager omlægges til lysåbne og naturnært drevne skove domineret af hjemmehørende træarter og buske, og områder med åben græsningsmosaik med sandmarker skal bevares og styrkes.

4) Nationalparkens karaktergivende landskabselementer og markante geologiske formationer, herunder randmoræner og dødislandskaber, skal bevares og synliggøres.

5) Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om brugen af landskab, natur og kyst, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, især færdselsveje, fortidsminder, borg- og mølleanlæg, herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts historie som købstad. Viden om de nævnte miljøer, helheder og enkeltelementer skal udbygges.

6) Mulighederne for friluftsliv, naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser skal styrkes.

7) Udvikling af friluftsliv og turisme skal ske på et bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen og turisterhvervet.

8) Beskrivelse og håndtering af trafikale forhold i nationalparken, herunder Mols Bjerge området, for at sikre en øget tilgængelighed uden at øge generne fra trafikken.

9) Særligt sårbare naturområder skal beskyttes mod slitage og forstyrrelse ved hjælp af planlægning af stiforløb, formidling m.v.

10) Formidling og naturvejledning af nationalparkens landskabsdannelse, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og adgangsforhold skal styrkes og koordineres i samarbejde med lokale aktører gennem udbygning og etablering af aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter.

11) Forskning skal understøttes og undervisning styrkes gennem etablering af faciliteter og undervisningstilbud, herunder tilbud der understøtter natur-, kultur- og miljøbevidstheden hos børn og unge.

12) Udviklingen af nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne.

13) Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres.