Ny udviklingsplan for Mols Bjerge skal skabe balance

08-08-2022

Hos Nationalpark Mols Bjerge skal en ny strategisk-fysisk udviklingsplan for første gang i dansk kontekst fokusere på at skabe en øget balance mellem naturbeskyttelse og outdoorturisme

Efterspørgslen efter naturnære oplevelser, plads og vidder samt grønne og bæredygtige ferieformer er stigende, og tendensen er for alvor accelereret under corona. Det mærkes også hos Nationalpark Mols Bjerge, der i de seneste år har oplevet en markant vækst i antallet af både lokale og turister, som ønsker at udforske det unikke istidslandskab. Successen afføder dog et behov for at være på forkant med de mange gæster og undgå for stort pres på naturen – og samtidig sikre autentiske oplevelser i fremtiden.

Det har dannet grundlag for en ny strategisk-fysisk udviklingsplan under navnet Længe Leve Bjergene, som er udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune og lokale partnere i området. 

"Interessen for at være aktiv i Danmarks mange naturområder har mange positive effekter på blandt andet folkesundheden og livskvaliteten, men hvis vores tilstedeværelse og brug af naturen ikke kun skal sætte den under pres, men også skal være med til at sikre dens bevarelse, kræver det strategisk, tværgående og langsigtet planlægning," forklarer Jacob R. Kirkegaard Larsen, som er destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

"Med lancering af planen tager vi nu de første skridt hen imod at skabe rammerne for en bæredygtig turisme i vores mange attraktive naturområder. Vi ser frem til, at planen kan føre til nye udviklingsprojekter i både Nationalpark Mols Bjerge og andre destinationer i Danmark, hvor fokus er på at skabe de bedst mulige betingelser for naturen og et rigt friluftsliv, og hvor outdoor-aktiviteter skal komme lokale borgere og turismen til gode samt styrke folkesundheden, bosætningen og erhvervspotentialet," tilføjer han.

Det, vi har et forhold til

Visionen med den nye udviklingsplan er således at tage ansvar for de mange gæster i Mols Bjerge ved at ændre måden, hvorpå de besøgende ankommer til og færdes i området. Det betyder ifølge nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, at oplevelser skal koncentreres på steder, der kan bære det, mens andre områder friholdes for aktivitet, så lokalbefolkning og turister får endnu bedre forudsætninger for at benytte naturen på en nænsom måde:

"Vi glæder os naturligvis over, at flere har fået øjnene op for, hvor fantastisk der er herude. Det er en tendens, der i høj grad er vokset under corona, hvor flere har søgt ud i naturen, og det er jo som udgangspunkt rigtig positivt," forklarer Birgitte Sidenius Bjerg Lamp og fortsætter:

"Men det stigende besøgstal giver også nogle udfordringer i form af blandt andet fortætning og kritiske trafikknudepunkter, og det kalder på nye løsninger, så vi kan få skabt den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse. Vi tror på, at vi passer bedre på det, vi har et forhold til, og ved at skabe de bedste forudsætninger for brugen af området kan vi passe på naturen og de lokale samtidig med, at vi sikrer, at gæsterne får nogle gode oplevelser, når de besøger os."

De statslige arealer af Nationalpark Mols Bjerge, som udgør en del af det område, udviklingsplanen beskæftiger sig med, er netop blevet udpeget til en af Danmarks nye naturnationalparker, som har til formål at fremme natur og biodiversitet i Danmark. Det vil ifølge nationalparkchefen få betydning for planens konkrete indsatser. Hvordan det vil ske i praksis, er endnu ikke klarlagt og vil ske i dialog med lokale parter og interessenter. Arbejdet med den strategisk-fysiske udviklingsplan for Mols Bjerge har været undervejs længe før, at planerne om en naturnationalpark blev konkretiseret.

Fem planlægningsprincipper skal drive udviklingen

Den strategisk-fysiske udviklingsplan er udarbejdet efter fem planlægningsprincipper, som skal sikre en god balance. Ankomst ved gateways skal først og fremmest sikre en optimal tilgængelighed til området, mens rammerne for bæredygtig mobilitet skal styrkes, så Mols Bjerge i højere grad kan opleves til fods og på cykel.

Derudover skal faciliteterne tilpasses landskabet, således at særlige attraktioner kan opleves uden at blive overbelastet, mens overnatningskapacitet de rigtige steder skal styrke det lokale turismeudbud. Slutteligt skal det code of conduct-program, som nationalparken allerede arbejder med, fremme ønsket adfærd hos de besøgende.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan hviler på et styrket samarbejde mellem lodsejere, myndigheder og kerneinteressenter. Syddjurs Kommunes Borgmester Michael Stegger Jensen siger:

"Hos Syddjurs Kommune glæder vi os over, at der nu foreligger ny inspiration og ideer til mulige kommende initiativer, der kan bidrage til at styrke den bæredygtige naturturisme kombineret med en høj grad af naturbeskyttelse. Samtidig er det væsentligt, at de nye muligheder tænkes ind i – og sammen med – processen omkring etableringen af Naturnationalparken på Naturstyrelsens arealer i Mols Bjerge. Samtidig ønsker vi en grundig politisk drøftelse og dialog i Byrådet, med indspark fra Nationalpark Mols Bjerge om, hvordan vi politisk kan arbejde videre herfra. Vores håb er desuden, at denne proces kan bidrage til endnu flere friluftsaktiviteter i det attraktive landskab ved Mols Bjerge, der kan anvendes året rundt, og som kan blive et værdifuldt aktiv for turister og borgere samt vores lokale aktører på området," lyder det fra borgmesteren.

LÆS MERE

Læs den strategisk-fysiske udviklingsplan for Mols Bjerge her