Frivillige i Nationalparken dykker ned i Tinghulen

06-11-2020

En gruppe frivillige i Nationalpark Mols Bjerge søger historiske oplysninger om dødishullet Tinghulen i Mols Bjerge

Tinghulen i Mols Bjerge er noget så eksotisk som et aftryk af et gigantisk isbjerg.

Det knækkede af en gletsjer under sidste istid og smeltede væk over tusinder af år – og skabte det 30-35 meter dybe kraterlignende hul.

Nu har en af Nationalpark Mols Bjerges frivilliggrupper sat sig for at undersøge Tinghulen historisk.

De kalder sig Tinghulegruppen – og efterlyser skriftlige kilder og gamle billeder fra Tinghulen. De vil også gerne snakke med folk, der kan huske, hvordan Tinghulen er blevet brugt og har set ud tidligere.

Da de påbegyndte det historiske graverarbejde, stødte de dog straks ind i problemer: Tinghulen har fungeret som tingsted, men de gamle tingbøger var væk!

Susede til Viborg

Fra Rigsarkivet i Viborg forlød det, at arkivet ikke var i besiddelse af tingbøgerne fra Tinghulen.

Stor var derfor glæden, da museumsinspektør Dorthe Kook Lyngholm, Viborg Museum, præsenterede gruppen for en transskription af en betænkning fra året 1687, hvor der bl.a. står: ”Mols Herreds Ting holdtes i Tinghulen i Mols Bjerge, hvor Knebel, Vistoft og Agris Sogneskel mødtes.”

Desuden står der, man ”bekvemmeligt kan sammenlægge Sønder Herred, Mols Herred, Helnis Birk, Hassens Birk og Callø Birk og placere et Tinghus mellem Ulstrup og Heedegaard, vesten for Ulstrup Mølle”.

Er ikke retsindig på Mols

Betænkningen blev skrevet efter Christian 5.’s ønske med henblik på en sammenlægning af herreder som del af en retsreform.

Betænkningen gemmer dog også på andre og mere delikate oplysninger.

Landsdommeren benytter nemlig anledningen til at evaluere herredsfogeder og – skrivere, og det er ikke verdens bedste skudsmål, de gode folk fra Mols får fra Landsdommeren:

”Herredsfogeden udi Mols Herred Laurids Andersen i Begtrup, som og er Herredsskriver til Synder Herredsting kan umuligt have nogen Middel, som han ved Favne-Veds Huggelse haver sig tilbragt, mens som han sjælden haver haft Sager til Landstinget, hvorudi han jo mærkelig haver ladet se sine Affekter til den ene af Parternes Fordel og paa sær Maade Retten haver forvirret, hvoraf saavel som af andre Omstændigheder og mange fornemme Folks Klagemaal os noksom er bekendt at han ikke er saa dygtig, retsindig og oprigtig, som hans Embeds Pligt og Eders Majestæts Tjeneste udfordrer, Hvorfor vi ikke kan have nogen Føje eller Aarsag hannem til Embedets Betjening at recommendere, lige så lidet, som Skriveren Niels Nielsen, som ogsaa aldeles er udygtig og ikke af den Forstand og Conduite at hannem Eders Majestæts Tingbog burde betroes.”

Får større fortælle-skat

Nationalparken arbejder ikke alene med istidslandskabet og naturen, men også med de kulturhistoriske værdifulde steder i den 180 km2 store park.

Med Tinghulegruppens projekt vil de frivillige og nationalparken gerne bidrage til den lokale fortæller-skat og opkvalificere de gode historier og fortællinger, som allerede formidles.

Tinghulegruppen vil efter endt graverarbejde i Tinghulen flytte sig videre til et nyt område og belyse det.

FAKTA

Den frivillige tinghulegruppe søger historiske oplysninger om Tinghulen.

Hvis man har skriftlige kilder eller gamle billeder – eller husker noget om, hvordan Tinghulen er blevet brugt eller har set ud tidligere – vil Nationalpark Mols Bjerge og Tinghulegruppen meget gerne have det at vide.

Da Tinghulen er blevet sammenlagt til et tingsted i Ulstrup, efterlyser frivilliggruppen også oplysninger herfra.

Kontakt gerne kulturmedarbejder Susanne Krogstrup på Obfuscated Email