Ny-udpeget nationalparkbestyrelse vil inddrage lokalområdet

20-12-2017

Nationalpark Mols Bjerges nye bestyrelse ønsker lokalområdet repræsenteret i nogle stående udvalg for natur, kultur, friluftliv og erhverv

Nationalparkens ny-udpegede bestyrelse har på sit første bestyrelsesmøde drøftet, hvordan den bedst muligt kan inddrage lokalområdet i arbejdet med udvikling af Nationalpark Mols Bjerge.

Bestyrelsen har netop inviteret en række lokale foreninger og institutioner, herunder områdets lokale lodsejerforeninger, til at sidde i det lovfæstede nationalparkråd.

Men disse rådsmedlemmer får nu også pladser i fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv, hvor de, side om side med bestyrelsesmedlemmerne, afgørende kan være med til at præge udviklingen i Nationalparken.

Vil samarbejdet

Det sker for i videst mulig omfang at inddrage Rådets medlemmer, og dermed lokalområdet, i arbejdet med at udvikle Nationalparken.

Når Nationalparkens bestyrelse fremover for eksempel skal arbejde med kulturprojekter, vil en stor del af forarbejdet, gennemførelsen og evalueringen foregå i Kulturudvalget.

Med den ny-udpegede bestyrelses beslutning betyder det helt konkret, at Museum Østjylland, Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn samt By- og Landskabskultur i Syddjurs (BLIS) sidder med i udvalget – såfremt de altså siger ja tak til invitationen.

På den vis ønsker den ny-udpegede bestyrelse at sikre medejerskab i lokalområdet.

Hertil kommer den væsentlig faktor, at den faglige og lokale viden, som foreningerne og institutionerne besidder, bliver spillet ind i konkrete projekter på et tidligt tidspunkt i arbejdet.

Ikke alle nationalparker

I alle de danske nationalparker bygger arbejdet og udviklingen af parkerne på frivillige aftaler i nærområdet.

Det er selve fundamentet i alle danske nationalparker.

Netop i Nationalpark Mols Bjerge fandt den tidligere bestyrelse en samarbejdsmodel, som har virket godt i forrige bestyrelsesperiode, og som har givet god indflydelse for lokalområdet.

Som den eneste nationalpark i landet inviterede den daværende bestyrelse de lokale rådsmedlemmer inden for i det daglige arbejde i en række udvalg, hvor de samarbejder med bestyrelsesmedlemmerne om udviklingen af nationalparken.

For Nationalpark Mols Bjerges nye bestyrelse er det uhyre vigtigt at have et godt samarbejde i lokalområdet.

Den ny-udpegede bestyrelse har i fuld enighed besluttet at videreføre den model for samarbejdet.

Bestyrelsen har derfor allerede nu taget skridt til at nedsætte fagudvalg inden for natur, kultur, friluftsliv og erhverv – og de inviterede foreninger vil således ud over et sæde i nationalparkrådet, blive repræsenteret i de nævnte udvalg.

Om nationalparkloven

Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning

Fonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren

Bestyrelsen nedsætter et råd til at rådgive sig i sager af større betydning og principielle spørgsmål

Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalparken

Der arbejdes efter seksårige nationalparkplaner

Midlerne kommer fra en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove. Fonden kan modtage arv, gaver og tilskud

Fonden skal sikre information om Nationalparken og at inddrage befolkningen i beslutninger om udvikling og drift af Nationalparken

Om Nationalpark Mols Bjerge

Indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge skete i 2009

Nationalparken gik i drift i 2012

Parken er netop gået ind i sin tredje bestyrelsesperiode med nye mimisterudpegede bestyrelsesmedlemmer