Grundejerforeninger får støtte til at genskabe oprindelig natur

31-12-2014
Rynket rose sætter mange og tætte rodskud og udkonkurrerer ofte den naturlige vegetation. Den skygger andre arter ud af deres habitat. Det nu artsfattige plantesamfund resulterer i en mindre alsidig fauna.

Hvis den såkaldte lysåbne natur ikke bliver plejet, vil den med tiden gro til og helt forsvinde. Det betyder, at de dyr og planter, som lever her, mister deres levested, kaldet habitat. 

Netop den lysåbne natur er et særligt kendetegn for Nationalpark Mols Bjerge, hvis bestyrelse har stort fokus på at bevare denne naturtype, der mange steder går tabt.

Derfor har Nationalpark Mols Bjerge fornylig givet støtte til to grundejerforeninger, Grundejerforeningen Fuglsø Strand og Dragsmur Grundejerforening, der har fokus rydning af store arealer, bekæmpelse af invasive arter og genskabelse af strandoverdrev. 

Fuglsø Strand

Grundejerforeningen Fuglsø Strand har fået 20.000 kroner i tilskud til kratrydning på kystskrænterne mod Ebeltoft Vig. Til gengæld forpligter grundejerforeningen sig til et betydeligt frivilligt arbejde i rydningsåret og det følgende år. 

Enkelt-buske og mindre krat vil grundejerforeningen selv rydde med buskrydder, sav og høgenæb, mens HedeDanmark skal rydde større krat med maskin-arm.

Grundejerforeningen Fuglsø Strand har i ti år arbejdet med at genskabe områdets tidligere lysåbne overdrevs- og hedekarakter med spredte træer for at få lys, udsigt og natur både på de private grunde og på fællesarealer langs kysten. På klinttoppen mod Ebeltoft Vig er der et fællesareal, hvor der går en vandresti, hvor grundejerforeningen i årevis har gennemført en vellykket slåning.

Arbejdet inkluderer bekæmpelse af de invasive buskarter rynket rose og italiensk gyvel.

Projektet berører arealer med høj naturværdi. Her er kystnært, tørt, varmt, solrigt, næringsfattigt og kalkrigt grus med skred. Der er bevaret en meget fin flora og fauna i området.

Dragsmur

Den anden grundejerforening er Dragsmur, der har fået 22.000 kroner til bekæmpelse af rynket rose på Dragsmurkysten.

Projektets formål er at udvikle en mere oprindelig kystnatur og gode vilkår for hjemmehørende lavtvoksende arter.

Midlet er især at bekæmpe den invasive rynket rose på foreningens strandgrund på 0,8 ha. Herunder vil grundejerforeningen afprøve en sjældent brugt, men effektiv engangsmetode, nemlig opgravning.

Bekæmpelsen er stedvist total (opgravning), andre steder dog udpinende (årlig slåning) eller afgrænsende (slåstriber, der modvirker indgroning af krat fra naboarealer).

Det er for Nationalparken desuden et mål i sig selv at demonstrere bekæmpelsen for interesserede, herunder de lokale beboere.

Den løbende vedligehold fremover vil blive udført af grundejerforeningens medlemmer eller ved egenfinansieret drift.