Efteråret er over Nationalpark Mols Bjerge

14-11-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

Fat kameraet og gå en tur i skoven, det er nu det sker! Bladende fylder skovbunden, svampejægerne indsamler kurvevis af lækkerier og luften skifter fra frisk og sprød til frisk og fugtig. Det er tid til at lufte vandrestøvlerne, kameraet og hovedet.


Sekretariatet anbefaler en vandretur langs Havbjergene i Hestehaveskoven, hvor kigget til Kalø Vig igennem de knudrede bøgetræer er naturens gavmilde belønning til de aktive. Her og ved Naturstyrelsens nyåbnede fugletårn ved Stubbe Sø kan man også nyde efterårets fugleliv. Ved Hestehaveskoven står fugletårnet i vest med kig til Følle
bund, et naturgenopretningsprojekt med fugleliv på fredelige strandenge.


Se tv klip om Hestehaveskoven på www.nationalparkmolsbjerge.dk og YouTube: Søg ”Nationalpark Mols Bjerge - Hestehaveskoven ved Kalø”


Bestyrelsens sætter mange konkrete initiativer i søen…


- Nationalparkbestyrelsen har afsat et beløb på kr. 100.000 til medfinansiering af en projektkoordinator ifm fejring af Kalø Slotsruins 700 års jubilæum i 2013. Kalø Slotsruin er - på trods af sin tilstand - en af de største og mest velbevarede middelalderborge i Danmark og et unikt nationalt fortidsminde i Nationalpark Mols Bjerge. Bestyrelsen er desuden villig til at indgå i medfinansieringen af konkrete jubilæumsprojekter og arrangementer.
- Nationalparkbestyrelsen har ligeledes givet tilsagn på kr. 300.000 til samproduktion af en tv-serie om Nationalpark Mols Bjerge. Optagelserne forventes af ske i løbet af 2013 med henblik på udsendelse i 2014.


- Bestyrelsen har nedsat flg. styregrupper:


• Styregruppen for Natur
• Styregruppen for Stier
• Styregruppen for Erhverv og brug af Logo
• Styregruppen for Besøgscenter
• Styregruppen for Natur og Kulturplaner
• Styregruppe for Nationalparkens maritime dialogforum

Styregrupperne tilvejebringer beslutningsgrundlag for bestyrelsen, men træffer ikke selvstændige beslutninger. Styregrupperne kan til gengæld inddrage fagfolk og interessenter i arbejdet og også nedsætte arbejdsgrupper til konkrete delprojekter.
Bestyrelsen har dermed uddelegeret mange af sine opgaver, men ikke sin beslutningskompetence.

Status fra styregrupperne er:
- Styregruppen for Natur har sammenfattet prioriteringen af Nationalparkens naturindsats i 5 overordnede retningslinjer:
• Fokuser på de helt særlige og truede arter i Nationalparken
• Kortlæg og overvåg for de helt særlige og truede arter, hvis det ikke er en
myndighedsopgave
• Udvid og bidrag til den eksisterende overvågning gennem samarbejde med
myndighederne
• Der skal sættes helt konkrete mål, som er lette og fuldt målbare
• Kom i gang med nogle konkrete plejeprojekter

Styregruppen har anmodet myndigheder og institutioner om at udarbejde en prioriteret liste over de helt særlige og truede arter samt deres levesteder i Nationalparken, og forslå hvordan en kortlægning og overvågning kan tilrettelægges og udføres.


Behandlingen af 7 indkomne naturprojekter som har afventet dette arbejde, forventes derfor at ske ved bestyrelsesmødet den 11. december 2012, således at også naturprojekter i nationalparken igangsættes.
Styregruppen for Stier har udarbejdet et kommissorium for et sti-pilotprojekt inden for Mols Bjerge fredningen. På baggrund af kommissoriet har bestyrelsen valgt at frigive kr. 300.000 til et pilotprojekt, som gennem en arbejdsgruppe skal:

 1. Opgøre og kortlægge den motoriserede trafik samt de bløde trafikanters færdsel inden for Mols Bjerge fredningen.
  2. Foreslå hvor og hvordan vej- og stiforløb kan udvikles, ændres, udbygges eller differentieres m.v. inden for Mols Bjerge fredningen.
  3. Foreslå hvor der er egnede gennemkørselsmuligheder for motoriseret trafik.
  4. Foreslå hvor og hvordan støvgener kan begrænses gennem støvdæmpning, hastighedsbegrænsning, trafikregulering m.v.
  5. Foreslå hvor og hvordan information og skiltning kan forbedres.
  6. Foretage en baggrundsanalyse der afklarer behovet for opmærkning af eksisterende stier udlagt i fredningerne.
  7. Foreslå hvor og hvordan busruter kan føres uden om landsbyerne i periferien af Mols Bjerge.
  8. Foreslå hvor og hvordan der kan ske en udbygning af p-pladser med faciliteter og informationer.
  9. Komme med forslag til, hvordan lodsejernes skal inddrages i den videre sti- ogvejplanlægning

Styregruppen for Erhverv og brug af Logo har udarbejdet retningslinjer for benyttelse af Nationalparkens Logo. Fremadrettet vil der være fokus på tilrettelæggelse af Nationalparkens kursusvirksomhed og på udarbejdelse af kommissorium for frigivelse af midler til igangsætning af indsatser på erhvervsområdet. Aktører der ønsker at
anvende Nationalparkens logo må allerede nu gerne henvende sig til sekretariatet. Styregruppen for Besøgscenter har besluttet, at der skal udarbejdes beslutningsgrundlag for en placering af et velkomst-/besøgscenter i Ebeltoft by eller ved Kalø.


Styregruppen for Natur og Kulturplaner har fokus på konkrete ansøgninger om udarbejdelser af Natur- og Kulturplaner og initiativer der kan udbrede lodsejernes kendskab til området. Endvidere undersøger styregruppen mulighederne for, i forbindelse med nationalparkarbejdet, at inddrage eksisterende støtteordninger til naturplaner på landbrugeejendomme og grønne vækstplaner i skove.


Styregruppe for Nationalparkens maritime dialogforum har fokus på indkaldelse og udvikling af projektansøgninger inden for bevarelse og formidling af den maritime kulturarv. Alle maritime foreninger er inviteret til efterårsmøde i november.


Bevillinger siden sidst…


Nye projektbevillinger under 25.000 kr. fra Nationalpark Mols Bjerge:
Turistbus i Nationalparken - opstarts- og testprojekt i 2012:
Bevilling: Driftstilskud på 25.000 kr.

Destination Djursland
For at øge tilgængeligheden i Nationalparken tog Destination Djursland kort for sæsonstart 2012 initiativ til at indsætte en
turistbus, som dagligt bragte gæster rundt i Nationalparken. Bussen havde i månederne juli og august daglige rundture i området. Nationalparken ser gerne initiativet gentaget i 2013.

Udvikling af landsbysamfund i Nationalpark Mols Bjerge:
Bevilling: Driftstilskud på 15.000 kr.
Foreningen Norden - Kalø Vig
For at øge kendskabet til nationalparker i de nordiske lande ansøger foreningen om midler til at medfinansiere en konference i
sommeren 2013 om Nationalpark Mols Bjerge. Konferencen vil, gennem kompetente oplægsholdere, formidle om Nationalparkens
indhold samt give en indsigt i, hvad Nationalparken kan betyde for områdets udvikling. Konferencen afholdes som led i en fælles
nordisk samling.

Næste ”ansøgningsvindue” for projekter over 25.000 kr. lukker til december, mens projekter under 25.000 kr. behandles løbende. Skriv derfor gerne til os på sekretariatet
for råd og vejledning, hvis du har gode ideer!