Plan for Nationalpark Mols Bjerge vedtaget!

27-01-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Mols

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har på bestyrelsesmødet d. 25. januar vedtaget
Nationalparkplan 2012-2018.


Nationalparkplanen indeholder status for Nationalparkens aktuelle tilstand og beskyttelse, vision
og målsætning for områdets udvikling samt 25 konkrete projekter til virkeliggørelse af
Nationalparkplanen. Desuden ledsages planen af en miljøvurdering og redegørelse for, om planens
virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra gældende lovgivning.


Planen er resultatet af mere end 2 års bestyrelsesarbejde og ligger i forlængelse af en lokal
forankret borgerproces som tog sin begyndelse tilbage i 2003 med nedsættelse af 7 lokale
arbejdsgrupper som over 2 år beskrev, hvordan en Nationalpark kunne udfoldes i den sydlige del
af Djursland.

Forslaget til Nationalparkplan 2012-2018 blev i efteråret 2011 udsendt i 3 måneders offentlig
høring. Bestyrelsen modtog i alt 59 høringssvar. Nationalparkbestyrelsen har over 3 møder
arbejdet med det indkomne materiale, som har givet anledning til justeringer af planforslaget. De
mange konkrete projekter og aktiviteter som er modtaget med høringssvarene bliver desuden
indarbejdet i behandlingen af de 25 overordnede projekter, som bestyrelsen har besluttet sig for
at arbejde for i planperioden.

Så snart de sidste tekstmæssige ændringer er foretaget, og den tilrettede plan er trykt, tilsendes
den Miljøministeren og bekendtgøres offentligt, sammen med den medfølgende miljøvurdering.
Nationalparkplanen vil herefter kunne rekvireres på sekretariatets adresse på Kalø Jagtslot, hentes
på kommunens biblioteker og blive lagt ud på Nationalparkens hjemmeside
www.nationalparkmolsbjerge.dk . Desuden tilsendes planen til alle, som i efteråret 2011 har
indgivet høringssvar.

Herefter er Nationalpark Mols Bjerge klar til at gå i drift…

Bestyrelsens første skridt er - med afsæt i såvel den indledende som den sidste høringsfases
mange forslag - at opkvalificere og konkretisere de 25 handlingsprojekter. Bestyrelsen har derfor
afsat en temadag den 3, marts til at drøfte, i hvilken rækkefølge og efter hvilke kriterier, man kan
realisere de 25 projekter og hvordan de indkomne høringssvar inddrages bedst muligt. Når
Nationalparken er i drift, er det hensigten, at bestyrelsens egne initiativer suppleres med
muligheden for at søge midler til forskellige projekttyper.

De personer, lodsejere og foreninger m.v., som i planens offentlighedsfase har fremsendt konkrete
forslag opfordres til at gøre brug af denne mulighed. En af bestyrelsens første og meget vigtige
opgaver er derfor, at fastlægge retningslinjer for behandling af indkomne ansøgninger og også
fastlægge rammer for, hvordan en ansøger til indgåelse af frivillige aftaler med Nationalparken,
kan tilbydes kvalificeret juridisk og teknisk bistand til at realisere projekter i samarbejde med
bestyrelsen.

Det forventes derfor, at foråret vil bringe Nationalpark Mols Bjerge over i egentlig drift med
udgangspunkt i prioriterede indsatser, klare retningslinjer for indgåelse af frivillige aftaler og et
frugtbart samarbejde imellem bestyrelse, borgere, erhvervs- og foreningsliv.