Stor interesse for arbejdet med Nationalparkplan Mols Bjerge

25-06-2010

Formålet med Nationalpark Mols Bjerge

er at styrke og udvikle områdets specielle naturtyper og bevaringsværdige kulturmiljøer samt at synliggøre det unikke istidslandskab. Gennem formidling, forskning og undervisning skal kendskabet til natur, landskab og kulturhistorie øges, ligesom nationalparken skal medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling

En måned efter starten på den indledende offentlighedsfase er nationalparksekretariatet meget glædeligt overrasket over den store interesse, som borgerne har vist, bl.a. ved at deltage i de første 5 offentlige møder, hvor man har kunnet komme med forslag til, hvad nationalparkplanen skal indeholde.

Bestyrelsens opgave i det næste år er at udarbejde planen, og det er derfor glædeligt og væsentligt, at så mange har ønsket at deltage og dermed give bestyrelsen et godt grundlag for deres arbejde.

Inddragelsen af borgerne i denne indledende offentlighedsfase er den første af 3 offentlighedsperioder inden planen vedtages.

Nye møder – Nye muligheder
Efter sommerferien indkalder bestyrelsen til en ny møderække opbygget omkring de forslag, som er indkommet og de emner, som nationalparkplanen skal indeholde. Endvidere afholdes et møde, hvor fokus rettes mod de virkemidler, som bestyrelsen har for at realisere planen.
Emnemøderne vil blive indledt med en præsentation af indkomne forslag fra områdemøderne samt af forslag, som tidligere er blevet fremlagt i fx den rapport, der blev udarbejdet som baggrund for folketingets beslutning om at udlægge nationalparken. Endvidere vil der på emnemøderne være oplæg med forslag til nationalparkplanen indhold fra myndigheder og andre interessenter, som har sit daglige virke inden for de respektive emner. Endelig skal det nævnes, at borgere og lodsejere m.v. også på disse møder vil være særdeles velkomne til at komme med forslag til nationalparkplanen indhold.

Formidling og forskning (11. august)
Drøftelse af forslag til styrkelse af formidling og forskning i Nationalparken.
Kort præsentation af indkomne og tidligere forslag samt evt. nye fra mødedeltagere.
Korte oplæg med forslag fra formidlingsaktører i nationalparken og fra forskningsinstitutioner.

Kultur (24. august)
Drøftelse af forslag til styrkelse af kulturmiljøerne i Nationalparken
Kort præsentation af indkomne og tidligere forslag samt evt. nye fra mødedeltagere.
Korte oplæg med forslag fra kulturaktører inden for nationalparken.

Færdsel og friluftsliv (26. august)
Drøftelse af forslag til regulering af færdsel og styrkelse af formidling i Nationalparken
Kort præsentation af indkomne og tidligere forslag samt evt. nye fra mødedeltagere.
Korte oplæg med forslag fra friluftsaktører inden for nationalparken.

Natur (31. august)
Drøftelse af forslag til styrkelse af naturindholdet i Nationalparken.
Kort præsentation af indkomne og tidligere forslag samt evt. nye fra mødedeltagere.
Korte oplæg med forslag fra naturforvaltere inden for nationalparken.

Erhverv og turisme (2. september)
Drøftelse af forslag til styrkelse af turisme og erhvervsudvikling i Nationalparken
Kort præsentation af indkomne og tidligere forslag samt evt. nye fra mødedeltagere.
Korte oplæg med forslag fra erhvervs- turistaktører inden for nationalparken.

Lodsejerne og Nationalparken (7. september)
At eje et stykke nationalpark
Gennemgang af naturrelaterede lovgivning inden for Nationalparken og af bestyrelsens virkemidler iht. Nationalparkloven. Drøftelse af konkrete projekter i forhold til, hvordan en frivillig aftale vil kunne indgås.

Alle møderne er fra kl. 19 til 21.30 og holdes i sekretariatets mødesal, Jagtslottet på Kalø, Grenaavej 12, 8410 Rønde.

Status for møderne i maj og juni

Den indledende offentlighedsfase blev igangsat den 24. maj 2010 og løber frem til den 18. september 2010.

Der har frem til sommerferien været afholdt følgende arrangementer for inddragelse af offentligheden i planarbejdet:

24. maj:
Igangsætning af indledende offentlighedsfase på den europæiske nationalparkdag: 12 arrangementer med 950 besøgende og udlevering af 600 debathæfter.

27. maj:
Offentligt møde om debathæfter på europahøjskolen. 45 deltagere og udlevering af et lignende antal debathæfter.

29.- 30. maj:
Landbrugsmessen Gl. Estrup: Det anslås at 300 besøgte standen og der blev udleveret 400 debathæfter.

1. juni:
Møde for indkaldelse af ideer og forslag fra delområde 1: 22 deltagere og udlevering af et Kort over delområderne i NP Mols Bjerge lignende antal debathæfter.

3. juni:
Møde for indkaldelse af ideer og forslag fra delområde 2. 14 deltagere og udlevering af et lignende antal debathæfter.

7. juni:
Møde for indkaldelse af ideer og forslag fra delområde 3. 26 deltagere og udlevering af et lignende antal debathæfter.

9. juni:
Møde for indkaldelse af ideer og forslag fra delområde 4. 34 deltagere og udlevering af et lignende antal debathæfter.